Styrelse 2023

Stadgar

Föreningens stadgar som pdf

msff-stadgar.pdf 

§1

Föreningens namn är MÖJASKÄRGÅRDENS FÖRETAGARFÖRENING.

§ 2

Föreningen som är en ideell och opolitisk förening har till ändamål;

- att främja företagsamheten i Möjaskärgården,

- att främja samarbetet mellan bygdens företagare,

- att slå vakt om ekonomisk frihet, enskild äganderätt och rättssäkerhet,

- att värna om småföretagen samt skapa förståelse för deras betydelse för ekonomi och sysselsättning inom föreningens verksamhetsområde,

- att bevaka medlemmarnas allmänna intressen gentemot stat, landsting, kommun och andra intressenter,

- att medverka vid marknadsföringen av de till föreningen anslutna företagen,

- att verka för samförstånd och samarbete med andra organisationer inom föreningens verksamhetsområde.

§ 3 Medlemmar

Medlemskap kan erhållas av fysiska och juridiska personer, som delar föreningens grund-läggande värderingar, och bedriver verksamhet från Möjaskärgården.

Ansökan om medlemskap behandlas och godkännes av styrelsen.

§ 4 Styrelse

För föreningen ska finnas en styrelse i Möjaskärgården. Styrelsen ska bestå av minst 5 ledamöter och 2 suppleanter.

Styrelsen väljs vid ordinarie årsmöte. Mandattiden för ledamot är 2 år, och för suppleant 1 år. Första gången val äger rum ska 2 ledamöter väljas på endast ett år.

Årsmötet utser ordförande bland styrelsens ledamöter. I övrigt konstituerar styrelsen sig själv.

Kallelse till styrelsesammanträde, vilken ska innehålla uppgifter om förekommande ären-den, ska tillställas ledamöter och suppleanter minst 7 dagar före sammanträdet. Supple-anter har ej rösträtt vid sammanträdet, däremot om suppleant tjänstgör för ordinarie le-damot som har förhinder, har suppleant rösträtt.

Styrelsen är beslutsför när kallelse skett i behörig ordning och minst halva antalet styrel-seledamöter är närvarande.

§ 5 Revisorer

För att granska styrelsens räkenskaper och förvaltning ska medlemmarna på årsmötet utse 2 revisorer på 2 år, och en revisorssuppleant på 1 år. Första gången val äger rum ska en revisor utses på endast 1 år.

§ 6 Räkenskaper och revision

Föreningens räkenskaper förs för kalenderår och ska avlämnas till revisorerna senast 3 veckor före årsmöte. Revisorerna ska senast 1 vecka före årsmöte ha granskat räken-skaperna och styrelsens förvaltning, samt avgivit sin berättelse till styrelsen.

§ 7 Motioner

Medlem kan genom motioner väcka förslag rörande föreningens verksamhet. Motion ska behandlas på ordinarie årsmöte, och ska vara styrelsen tillhanda senast 1 januari.

§ 8 Dagordning vid årsmöte

Vid årsmöte skall följande ärenden behandlas:

1. Mötets öppnande

2. Godkännande av röstlängd

3. Val av mötesordförande och sekreterare

4. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet

5. Fråga om årsmötet utlysts stadgeenligt

6. Styrelsens verksamhetsberättelse

7. Revisorernas berättelse

8. Fastställande av resultat- och balansräkning samt beslut om uppkommet resultat.

9. Fråga om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen

10. Behandling av ärenden och motioner

11. Anmälan av styrelsens verksamhetsplan

12. Fastställande av årsavgift

13. Fastställande av styrelsearvode

14. Beslut om antalet styrelseledamöter och suppleanter

15. Val av styrelseledamöter och suppleanter

16. Val av föreningens och styrelsens ordförande

17. Val av revisorer och revisorssuppleant

18. Val av valberedning

19. Val av klubbmästare

20. Övriga ärenden

18. 21. Mötets avslutande

 

§ 9 Stadgar

För beslut om ändringar och tillägg fordras beslut av två på varandra följande möten, varav det ena måste vara årsmöte.

§ 10 Föreningsmöten

Årsmöte skall hållas före den 15 mars

Kallelse till årsmöte ska ske senast två veckor före mötet.

Till annat medlemsmöte kallas om styrelsen finner sådant behövligt eller då minst 1/3 av antalet ledamöter eller revisor i föreningen skriftligen begär detta för visst ändamål. Extra möte får inte avgöra andra ärenden än de som angivits i kallelsen.

Kallelse till medlemsmöte skall ske senast två veckor före mötet.

§ 11 Rösträtt

Vid möte äger varje närvarande medlemsföretag en röst.

§ 12 Tvister

Tvist mellan medlem och föreningen ska avgöras av domstol enligt gällande lag. Styrel-sen äger dock rätt att vid domstol utkräva förfallna avgifter.

§ 13 Protokoll

Årsmötesprotokoll ska justeras inom 2 veckor efter årsmötet och därefter hållas tillgäng-ligt för medlemmarna.

§ 14 Utträde eller upplösning

Medlem som motarbetar föreningens ändamål, bryter mot dess stadgar eller beslut eller på annat sätt skadar föreningen, kan uteslutas av föreningens styrelse genom beslut med 2/3 majoritet.

För beslut om föreningens upplösning erfordras beslut med 2/3 majoritet vid två på var-andra följande möten med minst sex månaders mellanrum, varav det ena skall vara års-möte.

Upplöses föreningen skall dess tillgångar efter det att skulderna betalats överlämnas till medlemmarna inom föreningens verksamhetsområde.